23 September 2010

KATAKANA

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Katakana adalah salah satu daripada tiga cara penulisan bahasa Jepang. Katakana biasanya digunakan untuk menulis kata-kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Jepang (外来語/gairaigo)selain itu juga digunakan untuk menuliskan onomatope dan kata-kata asli bahasa Jepang, hal ini hanya bersifat penegasan saja.

Daftar isi

[sembunyikan]

Huruf-huruf Katakana

Tabel I

Tabel pertama ini berisi huruf-huruf katakana standar. Jika komputer Anda tidak mempunyai font bahasa Jepang, lihat tabel ketiga untuk huruf-huruf dasar. (huruf dalam warna merah sudah tidak digunakan):
a i u e o
ka ki ku ke ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
sa shi su se so シャ sha シュ shu ショ sho
ta chi tsu te to チャ cha チュ chu チョ cho
na ni nu ne no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ha hi fu he ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
ma mi mu me mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
ya
yu
yo
ra ri ru re ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
wa wi
we wo

n
ga gi gu ge go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
za ji zu ze zo ジャ ja ジュ ju ジョ jo
da ji zu de do
ba bi bu be bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
pa pi pu pe po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

Tabel II

Tabel kedua berisi huruf-huruf tambahan dalam zaman modern. Ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan kata-kata dari bahasa asing.


イェ ye


ウィ wi
ウェ we ウォ wo
ヴァ va ヴィ vi vu ヴェ ve ヴォ vo

シェ she


ジェ je


チェ che


ティ ti トゥ tu


テュ tyu


ディ di ドゥ du


デュ dyu

ツァ tsa ツィ tsi
ツェ tse ツォ tso
ファ fa フィ fi
フェ fe フォ fo

フュ fyu


0 comments:

Post a Comment